Algemene verkoopvoorwaarden

Introductie

www.bidpidgeon.com is een website die de verkoop van duiven bemiddelt via veilingen en tegen een vaste prijs. Deze site is eigendom van BidPigeon International, een geregistreerd bedrijf gevestigd aan de Dinteloordseweg 22 4651 RB Steenbergen Nederland, met het nummer van KVK:82756163

Artikel 1: Onderwerp

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn exclusief opgesteld voor de website www.bidpigeon.com en zijn alleen geldig bij gebruik van de website www.bidpigeon.com om een aankoop te doen. Zij bepalen de wijze waarop de verkoop plaatsvindt en gelden tussen de partijen (Bidpigeon / Verkoper / Koper) zoals vermeld in de volgende artikelen. Het wordt aanbevolen om de algemene verkoopvoorwaarden te lezen voordat u een account aanmaakt (artikel 3 lid 2). Aangenomen wordt dat de algemene verkoopvoorwaarden zijn aanvaard op het moment van het doen van een bod of het aanvaarden van de vaste prijs van een duif. Op elke aankoop op de site zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Artikel 2: Aanbod

Bidpigeon bemiddelt bij de verkoop van duiven die door kwekers te koop worden aangeboden. De beschrijving en foto's van de duiven dienen alleen ter informatie dat ze beschikbaar zijn voor verkoop en houden geen verplichting in om ze te kopen. Veilingen en vaste prijsverkopen bevatten foto's en informatie van de duiven die door de fokker zijn verstrekt, dus Bidpigeon kan de waarheidsgetrouwheid niet garanderen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de koper hierdoor lijdt. De aankoop van een duif op de site, via een van de twee methoden (veilingen / vaste prijs), kan alleen worden gedaan door gebruikers die een account hebben aangemaakt op de site en goedgekeurd is (art. 3 lid 2). Geen enkele prijsopgave wordt aanvaard via enig ander communicatiemiddel. Aankopen worden alleen gedaan via de site. Over het bedrag van de vaste prijs kan niet worden onderhandeld.

Artikel 3: Werkwijze

Paragraaf 1 Overeenkomst

Dit gebeurt tussen de drie partijen (BidPigeon / Verkoper / Koper), als volgt: Verkoper-BidPigeon en BidPigeon-Koper. De overeenkomst tussen BidPigeon en de Koper begint wanneer de Koper de bevestigingsmail van BidPigeon ontvangt. De overeenkomst wordt gecoördineerd door de Algemene Verkoopvoorwaarden, ze komt tot stand op het moment van voltooiing van de aankoop (Wanneer de betaling volledig is betaald en de koper zijn duif ontvangt.)

Paragraaf 2 Account

Elke gebruiker ouder dan 16 jaar kan een account op de site aanmaken. Minderjarigen moeten toestemming van de ouders krijgen. Na het aanmaken van het account moet het zo snel mogelijk worden goedgekeurd door BidPigeon, na verificatie van de verstrekte informatie. Een gebruiker kan maar één account hebben. Het account is niet goedgekeurd of kan worden verwijderd zonder enige voorafgaande informatie van de gebruiker, als de verstrekte informatie niet waar is. Het account kan ook worden verwijderd als de gebruiker als koper zijn verplichting niet nakomt. BidPigeon kan op elk moment aanvullende informatie van de gebruiker opvragen. BidPigeon behoudt zich het recht voor om ongepaste accounts te selecteren om te verwijderen.

Paragraaf 3 Veiling

BidPigeon behoudt zich het recht voor om de toelating van veilingen op de site te arrangeren, om het begin en de duur van de veiling te bepalen en om duiven van de veiling of de hele veiling te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving, als de verkoper zijn verplichting niet nakomt. Gebruikers met goedgekeurde accounts kunnen bieden op actieve veilingen op de site. Het bod moet hoger zijn dan de startprijs of het laatste bod. Na afloop van de veiling kunnen er geen biedingen meer worden uitgebracht. De winnaar van de veiling is de gebruiker met het hoogste bod op het moment van sluiten. Men wordt een koper na ontvangst van de bevestigingsmail van BidPigeon.

Paragraaf 4 Vaste prijzen

De duif die te koop wordt aangeboden, waarbij het prijsbedrag wordt vastgesteld, kan worden gekocht door gebruikers met een goedgekeurde account. Wanneer de gebruiker een verzoek doet om de duif te kopen, wordt ervan uitgegaan dat het bedrag van de vaste prijs is geaccepteerd. Na ontvangst van de bevestigingsmail begint en loopt de overeenkomst met de aankoop van de duif. Indien de koper zijn verplichting niet nakomt, verliest hij zijn kooprecht en kan de duif weer te koop worden aangeboden. BidPigeon behoudt zich het recht voor om op elk moment een duif te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Paragraaf 5 Betaling

Het te betalen bedrag is de verkoopprijs (de getoonde prijs voor duiven die tegen een vaste prijs worden verkocht en het laatst geregistreerde bod voor duiven die per veiling worden verkocht.) Het bedrag kan worden betaald via overschrijving of contant bij het ophalen van de duif.

De verkoopprijs is exclusief: geen andere toepasselijke belastingen, bijvoorbeeld: invoerrechten - andere kosten zoals bankkosten, gemaakt op het moment van betaling via bankoverschrijving - transport- en leveringskosten. Alle bedragen zijn uitgedrukt in euro’s. U betaalt alleen in euro's, behalve wanneer de partijen een andere munteenheid overeenkomen.

Paragraaf 6 Levering

De duiven worden binnen tien kalenderdagen opgehaald op het hoofdkantoor van BidPigeon. BidPigeon is niet verantwoordelijk voor de levering van duiven. Als de koper wil dat BidPigeon bemiddelt bij de levering, dan komt er een nieuwe overeenkomst tot stand tussen beide partijen. Levering geschiedt met behulp van een duiventransportbedrijf. De koper geeft het afleveradres aan na ontvangst van de bevestigingsmail. Bezorgkosten zijn bijkomende kosten en variëren afhankelijk van de bestemming van de levering. Ze worden volledig betaald door de koper en op de wijze en duur zoals bepaald door BidPigeon. Het niet aanvaarden of uitstellen van de betaling van de bezorgkosten zal resulteren in het verlies van het recht om de duif te kopen. BidPigeon is niet verantwoordelijk voor de levering en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hierdoor wordt veroorzaakt. BidPigeon kan in geen geval verplicht worden de duif te laten bezorgen voordat de verkoopprijs of de bijkomende kosten volledig betaald zijn.Alle kosten voor het importeren van duiven in het land van de koper zijn voor rekening van de koper zelf, (Belastingen: BTW , enz.)

Artikel 4: Verplichting

Paragraaf 1 Verkoper

De verkoper heeft de verplichting om gezonde duiven te koop aan te bieden. Overhandig de ID's en eigendomspapieren van de duiven bij het overhandigen van de duiven aan BidPigeon. Het moet echte informatie over duiven bevatten. De verkoper mag de duiven die worden geveild of verkocht niet terugtrekken, tenzij ze tussentijds sterven. Als ze niet zijn aangekomen op het hoofdkantoor van BidPigeon, moet de verkoper het overlijden bewijzen. De verkoper blijft eigenaar van de duiven totdat ze aan de koper worden overgedragen.

Paragraaf 2 Koper

De koper is verplicht om bij het aanmaken van het account waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken. De koper geeft aanvullende informatie op verzoek van BidPigeon en voert de betaling volledig uit en binnen de door BidPigeon toegewezen tijd. De koper is verplicht de duif binnen maximaal zeven kalenderdagen na ontvangst van de bevestigingsmail te claimen. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht op aankoop en wordt het account verwijderd. Alle risico's met betrekking tot de duif zijn de verantwoordelijkheid van de koper vanaf het moment van voltooiing van de aankoop. De koper heeft om veiligheidsredenen niet het recht om persoonlijk de fysieke toestand van de duif te controleren alvorens de aankoop af te ronden.

Paragraaf 3 Bidpigeon

BidPigeon verbindt zich ertoe om op verzoek van de koper een bewijs van vaccinatie te verlangen van de verkoper. BidPigeon controleert de gezondheid van de duiven volgens de volgende criteria: voldoende spiermassa achter het borstbeen, de binnenkant van de nek lichtroze zonder slijm, glanzende veren, de capsules van de neus wit, actief. BidPigen is niet verplicht om verder onderzoek te doen naar de gezondheid van de duiven. BidPigeon is niet verantwoordelijk voor eventuele valse rapporten over de gezondheid van de duiven door de verkoper. Het vaststellen van de identiteit van duiven gebeurt via ring en eigendomskaart in landen met een federatie die dit mogelijk maakt. Of met andere middelen of documenten in landen zonder federatie. De documenten met betrekking tot de identiteit van de duif worden samen met de duif aan de koper verstrekt op het moment van ophalen. Aangezien het goed een levend dier is, moet de koper zich ervan bewust zijn dat onvruchtbaarheid of verminderde vruchtbaarheid niet kan worden toegeschreven aan BidPigeon en kan evenmin een bepalende reden zijn voor latere klachten over de diensten van BidPigeon.

Artikel 5 website

De site bevat: logo's, merken, ontwerpen, gegevens, producten, bedrijfsnamen, afbeeldingen, informatie, enz. Die beschermd zijn en toebehoren aan www.bidpigeon.com en derden. Alle gegevens op de site www.bidpigeon.com zijn eigendom en is onderworpen aan wetten die het auteursrecht beschermen zodra het beschikbaar wordt gesteld op www.bidpigeon.com voor het publiek. Het kopiëren van de documenten aangeboden door de site www.bidpigeon.com is alleen mogelijk voor informatie en privégebruik. Elke reproductie of gebruik van kopieën voor andere doeleinden is ten strengste verboden. Alleen als de genoemde bedrijfsnaam, logo's, producten en merken eigendom zijn van BidPigeon en er een schriftelijke overeenkomst door wordt aangeboden. De informatie op deze site is algemene informatie. Aangezien de informatie niet is aangepast voor speciale omstandigheden, kan deze niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of wettelijk aanbevolen voor gebruik. BiPigeon kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van deze informatie op de site. Als u fouten aantreft in de informatie die door de site wordt verstrekt, neem dan per e-mail contact op met BidPigeon.

De inhoud van deze site bevat links en informatie die op elk moment kan worden aangepast, gewijzigd of verwijderd, zonder dat er enige kennisgeving of waarschuwing nodig is. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of webpagina's van derden, partners of indirecte verwijzingen. De plaatsing hiervan impliceert niet de impliciete goedkeuring van hun inhoud. BidPigeon verklaart uitdrukkelijk dat het geen controle heeft over hun inhoud of andere functies en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor hen of voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze sites of pagina's. BidPigeon garandeert de goede werking van de website niet en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen, technische storingen, tijdelijke onbeschikbaarheid of enige andere schade die direct of indirect wordt veroorzaakt als gevolg van het bezoeken van de website. Op het gebruik van de website www.bidpigen.com is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 6 Overmacht

BidPigeon is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld om de verkoper / koper te betalen in geval van tijdelijke of permanente overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke oorzaak die bijvoorbeeld niet door BidPigeon kan worden beheerst (staking, epidemie of uitbraak van infectie met aviaire influenza of een andere ziekte, vertraging in import / export, beschermingsmaatregelen opgelegd door de overheid, enz.) In geval van overmacht. langer dan dertig kalenderdagen behoudt BidPigeon zich het recht voor om het contract met de verkoper / koper te beëindigen, zonder enige schadevergoeding aan iemand verschuldigd te zijn.

Artikel 7 Klachten

Elke schade / gebrek aan overeenstemming moet binnen twintig kalenderdagen na voltooiing van de aankoop per brief aan BidPigeon worden gemeld. Indien niet tijdig gemeld, kan BidPigeon niet aansprakelijk worden gesteld.